• Parkinsons sjukdom

  Vad är Parkinsons sjukdom? Hur påverkar det individen?

  pictogram
 • Symptom

  Ett av symtomen är skakning men det är långt ifrån det enda. Läs mer om Symtomen vid Parkinsons sjukdom.

  pictogram
 • Diagnos

  Stelhet och smärtor i ryggen kan vara tidiga tecken men diagnosen är svår att ställa. Hur ställs diagnosen vid Parkinsons sjukdom?

  pictogram
 • Min profil

  Hur mår jag idag och vad vill jag förändra? Du som är sjuk kan göra din egen profil och få tips om var du kan få hjälp att må bättre.

  pictogram
 • Tandvård

  Tandvård kostar pengar – och det finns idag ingen skräddarsydd subventionering till Parkinsonsjuka.

  pictogram
 • Parkinson-team

  För att nå målen att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom sjukdomens förlopp räcker inte läkarinsatser och mediciner. Specifika insatser från ett helt team behövs.

  pictogram
 • Adresser till läkare

  Förutom landstingens vårdutbud kan du vid Parkinson även kontakta privatpraktiserande läkare med specialistkompetenser inom neurologi och geriatrik.

  pictogram
 • Livskvalitet

  Livskvalitet som begrepp innebär olika för olika människor.

  pictogram

Tidiga minnesstörningar vanligt vid Parkinsons sjukdom

En betydande andel patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av kognitiva nedsättningar som minnes- och uppmärksamhetsproblem redan tidigt i sjukdomsförloppet. Nedsatt kognition är i sin tur kopplat till demensutveckling inom några år, enligt den avhandling som Magdalena Eriksson Domellöf försvarar vid Umeå universitet, den 13 december.

Parkinsons sjukdom är en kronisk och progressiv neurodegenerativ sjukdom. Diagnosen bygger på att patienten har en kombination av motoriska symtom, som skakningar, rörelsehämning, muskelstelhet, samt balans och gångsvårigheter. Förutom de motoriska problemen är också nedsättningar av kognitiva funktioner som minne och uppmärksamhet, vanliga.

Magdalena Eriksson Domellöf har i sin avhandling arbetat med att förbättra förståelsen för kognitiva nedsättningar vid Parkinsons sjukdom, samt att utforska samband mellan kognitiva nedsättningar och rörelsestörningar i tidigt skede, innan den medicinska behandlingen för Parkinsons sjukdom har påbörjats. Det är särskilt viktigt med en ökad förståelse för kognitiva nedsättningar i tidig fas av sjukdomen eftersom det är då behandling troligen ger bäst resultat. Att hitta samband mellan rörelsestörningar och kognitiva nedsättningar kan bidra till nya idéer angående underliggande mekanismer för rörelsestörningar och kognitiva problem.

De undersökta patienterna ingår i NYPUM-studien (NyParkisonism i Umeå), vars mål är att hitta bakomliggande orsaker till Parkinsons sjukdom, men också nya sätt att ställa diagnos och avgöra sjukdomens prognos.

– Vad som är unikt med vår studie är att vi har en relativt oselekterad grupp där i stort sett alla som insjuknar med Parkinsons sjukdom i regionen testas eller har blivit tillfrågade att ingå i forskningsprojektet under en femårsperiod. Vi har ett stort batteri av neuropsykologiska tester som används för att undersöka många olika kognitiva funktioner och vi följer även varje individ över tid, säger Magdalena Eriksson Domellöf.

Hennes avhandling visar att kognitiva nedsättningar är vanliga redan tidigt i utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Mer än hälften av de med kognitiva nedsättningar utvecklade demens inom några år, till skillnad från mindre än en tiondel av de som hade normal kognitiv funktion tidigt i sjukdomsförloppet.

Resultaten visar också att olika typer av kognitiva nedsättningar var kopplade till olika rörelsestörningar som finns vid Parkinsons sjukdom. Enligt Magdalena Eriksson Domellöf kan detta tyda på att rörelseförmåga och kognitiva funktioner interagerar vilket skulle kunna bero på gemensamma underliggande mekanismer.

Patienter som under uppföljningstiden utvecklade demens försämrades snabbare motoriskt än de som inte utvecklade demens. Den skillnaden var störst för gång och balansrubbningar. Förekomst av skakningar kunde inte kopplas till kognitiva nedsättningar eller utveckling av demens.

– En stor andel av de som drabbas av Parkinsons sjukdom har tidigt sviktande kognitiva funktioner och utvecklar demens. Men samtidigt har också en stor andel välfungerande högre tankefunktioner. Varför vissa personer utvecklar kognitiv svikt kopplad till en särskild typ av rörelsestörning är oklart och är något vi behöver studera närmare, säger Magdalena Eriksson Domellöf.

Magdalena Eriksson Domellöf kommer från Härnösand.  Hon har en magisterexamen i kognitionsvetenskap och är doktorand vid institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet. Hon kan nås på:
Telefon: 070-363 65 31
E-post: magdalena.domellof@neuro.umu.se

Den 13 december försvarar Magdalena Eriksson Domellöf, institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, sin avhandling med titeln: Kognitiv och motorisk funktion i tidig fas av Parkinsons Sjukdom. (Engelsk titel: Cognitive and motor dysfunction in the early phase of Parkinson’s disease.) Opponent: Per Svenningsson, professor, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.
Huvudhandledare: Lars Forsgren.

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Norrlands universitetssjukhus, Hörsal E04 Unod R1.

Källa: Umeå universitet